این تگ برای نمایش عبارتی بصورت مجزا و بدون تاکید خاصی بر روی آن به لحاظ منطقی بکار می رود.